next up previous contents index
Next: cVectorPosition Up: Fib-Vektoren cFibVector Previous: setDefiningFibElement   Contents   Index


cVectorPosition


Elternklasse: cFibVector


Standarddefinitionsbereich: $vector( 2$, $integerB(16)$, $integerB(16) )$


Dieser Vektor stellt einen Positionsvektor dar. Er kann nur in Punktelementen verwendet werden.Subsections

Betti Österholz 2013-02-13